Pinned Pravidla hry

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Oficiální české fórum je nyní součástí anglického fóra: https://board.en.nostale.gameforge.com/

 • Pravidla hry

  Pravidla hry

  1. Obsah (viz VOP bod 5)

  Uživateli je v rámci služeb Gameforge zakázáno zveřejňovat nebo rozšiřovat obsah (např. obrázky, videa, odkazy, jména, texty), pokud:
  • a) porušuje platné právní předpisy nebo je neetický;
  • b) porušuje ochranné známky, patenty, autorská práva, jiná práva průmyslového vlastnictví, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích stran;
  • c) má obscénní, rasistický, násilný, pornografický nebo jiný charakter škodlivý mládeži či jinak ovlivňující jejich výchovu;
  • d) má urážlivý, obtěžující nebo hanlivý charakter nebo jinak poškozuje práva či osobnost jednotlivce;
  • e) obsahuje řetězové dopisy nebo pyramidová schémata;
  • f) nepravdivě vyvolává dojem, že je poskytován nebo podporován společností Gameforge;
  • g) obsahuje osobní údaje třetích stran bez jejich výslovného souhlasu;
  • h) má komerční, zejména reklamní charakter;
  • i) není v jazyce běžně používaném pro daný server (pro hru NosTale.cz jsou běžnými jazyky čeština, slovenština, angličtina);
  • j) pokud se jedná o formu spamu;
  Výše uvedené se vztahuje, ale nemusí být omezeno na: herní chat, fórum hry, uživatelská jména, názvy obchodů, názvy rodin, veškeré zprávy.

  2. Interakce s herním klientem (viz VOP bod 4)

  2.1 Uživateli je zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat s online hrou. Uživatel zejména nesmí využívat prostředky, mechanismy nebo softwary, které zasahují do funkčnosti a průběhu hry. Uživatel nemá povoleno provádět takové akce, které by způsobily bezdůvodnou nebo nadměrnou zátěž technického zařízení. Uživateli je rovněž zakázáno blokovat, přepisovat nebo upravovat obsah, který společnost Gameforge generuje nebo jinak do online hry zasahovat.

  2.2 Chyby, mezery ve hře, bezpečnostní díry nebo jakékoliv nestandardní chování hry musí být okamžitě hráčem nahlášeno komukoliv z týmu NosTale.cz. Pokud bude některá z uvedených skutečností zneužita k získání výhod ve hře, bude takto jednající hráč následně vyloučen ze hry.

  2.3 Za žádných okolností uživatel nesmí:
  • a) vytvářet nebo používat cheaty, mody a/nebo hacky a jakýkoli jiný software třetích stran, který může upravovat herní zážitek;
  • b) používat software, který umožňuje „data mining“ nebo jiných způsobem zadržuje nebo shromažďuje informace související s online hrami;
  2.4 AFK levelling v jakékoliv podobě je zakázán. Hráč má povinnost vždy reagovat na výzvu člena týmu.
  • a) Není povoleno používat partnery a mazlíčky k dropování itemů a k zvyšování procentních bodů víl, zatímco vlastní postava se aktivně neúčastní. Toto se týká i okamžitých bitev.
  3. Interakce mezi hráči
  • a) Nečestné obohacování jedné postavy na úkor druhé může vyústit ve vyloučení ze hry.
  • b) Vytváření obchodních stánků s klamnými údaji je zakázáno, např. pokud má stánek označení "Pírko za 1 gold", není možné, aby se v nabídce tohoto stánku objevoval item "Pírko" v jiných cenách než 1 gold.
  • c) Dorážení příšer, kradení náhonů a jiné úmyslné znepříjemňování hry je zakázáno.
  • d) Je rovněž zakázáno spamovat hráče různými pozvánkami.
  • c) Hráč nesmí nabízet či prodávat virtuální předměty pocházející z Gameforge služeb třetím stranám nebo je od nich kupovat výměnou za skutečné platební prostředky, stejně tak nesmí tyto předměty vyměňovat nebo se pokoušet vyjednávat jakoukoli z výše zmíněných transakcí.
  4. Data účtu (viz VOP bod 3)

  Každý hráč musí držet data ke svému účtu v tajnosti. Není povoleno poskytovat tato data jiné osobě. Toto se vztahuje (ale není omezeno) na název účtu a heslo k němu. Je zakázáno ptát se jiných hráčů na jejich údaje.
  NosTale tým nikdy po nikom nebude chtít heslo, takže jej nikomu nedávejte.

  5. Multiúčty

  5.1 Je povoleno vlastnit více než jeden účet. Pokud jeden z účtů obdrží trvalou blokaci, jsou všechny ostatní účty hráče také zablokovány. Je přísně zakázáno sdílet nebo převádět účet na někoho jiného.
  Pokud je více uživatelů ke hře připojeno ze stejné IP adresy, je tuto skutečnost nutno nahlásit pomocí ticket systému týmu NosTale.cz, aby se předešlo nechtěným blokacím uživatelských účtů. Na sdílení IP nahlášené až poté, co jste obdrželi blokaci, nebude brán zřetel.

  5.2 Je zakázáno spouštět raidy na Glacernonu v nočních hodinách pomocí multiúčtů. Není povoleno ovlivňovat procentní body na Glacernonu v nočních hodinách od 00:00 do
  6:00 přítomností vlastních nebo i cizích multiúčtů. V případě zjištění provinění budou všechny tyto multiúčty, včetně hlavného účtu, zablokovány.

  5.3 Je zakázáno ovlivňovat žebříček pověsti pomocí multiúčtů. Není povoleno získávat pověst na Glacernonu opakovaným zabíjením vlastních nebo i cizích multiúčtů. V případě zjištění provinění budou všechny multiúčty, včetně účtu hlavního, zablokovány.

  6. Eventy

  Během eventů se vždy řiďte pokyny odpovědných členů týmu. Pokud jejich instrukce nedodržíte, riskujete tak vyloučení z eventu a připadnou blokaci účtu. Není v žádném případě povoleno požadovat po členech týmu jakékoliv itemy.

  7. Kontakt s týmem

  7.1 Instrukce a rozhodnutí týmu NosTale musí být vždy respektována a dodržována. GM hráčům nemohou poskytnout zlato ani itemy mimo určené eventy. GM nikdy nezvěte do skupiny, rodiny, raidu ani se s nimi sami nepokoušejte bez vyzvání směňovat. Pokud máte dotazy ohledně blokace svého účtu, chyby, hry obecně, použijte pro kontakt s týmem ticket systém (odkaz). Mějte prosím na paměti, že není možné reagovat na všechny zprávy uživatelů, pokud se GM objeví ve hře, a tudíž se z naší strany nejedná o záměrnou ignoraci, když zrovna na Vaši zprávu nereagujeme.

  7.2 Postup při námitkách proti obdržení blokace
  V případě, že obdržíte blokaci, vždy kontaktuje přímo toho člena týmu, který Vám blokaci udělil. O banech lze diskutovat výhradně prostřednictvím ticket systému.
  Pokud s rozhodnutím GM nesouhlasíte, kontaktujte SGM nebo GA. CoMa by měl být kontaktován pouze jako poslední instance, pokud máte stížnost na TM. Hierarchie týmu musí být přísně dodržována.
  Veškeré stížnosti proti týmu budou předloženy jasným způsobem a to bez jakýchkoliv vulgárních či osobních útoku. Vzhledem k zákonům o ukládání dat nemůžeme řešit námitky proti blokacím starším než 3 měsíce.

  8. Nahlašování porušení pravidel

  Prosím nezapomínejte nám poskytnout nezbytné důkazy. Screenshoty nesmí být jakkoliv upravené (žádný výřez, cenzura apod) a musí být přiloženy přímo k ticketu (nikoliv na úložiště třetích stran). Na screenshotu musí být také jasně viditelná souvislost s uvedeným porušováním pravidel a rovněž datum a čas jeho pořízení. Screenshoty starší než tři týdny nebudou brány jak důkaz (výjimku tvoří vážné přestupky jako je sexuální obtěžování, vydírání, rasismus apod.). Do ticketu uveďte všechny potřebné údaje (názvy postav, podstatu porušení, údaje o datu a čase, pokud tak není patrné z přiloženého screenhostu). Falšování screenshotů s úmyslem obelstít herní tým je zakázáno a přísně trestáno.

  9. Náhrada škody

  Předměty ve hře mohou být nahrazeny pouze pokud:
  • a) byly ztraceny kvůli chybě ve hře;
  • b) jste neobdrželi zaplacené itemy z NosMall;
  • c) jste ztratili / smazali Q item a nemůžete kvůli tomu dokončit úkol;
  10. Chování na fóru / IRC

  Herní tým může penalizovat hráče i ve hře, pokud se hráč na fóru / IRC dopustí vážného porušení pravidel, jak jsou například výhružky na životě, těžké urážky, vážné pomluvy nebo opakované porušování pravidel.

  11. Tresty

  V závislosti na míře provinění uživatele a závažnosti jeho přestupku mohou být tresty následující:
  • a) upozornění na dodržování pravidel
  • b) varování
  • c) znemožnění komunikace (mute)
  • d) vykopnutí ze serveru
  • e) zablokování herního účtu
  • f) smazání postavy


  Tým NosTale.cz má právo vyloučit hráče ze hry i bez udání důvodu a rovněž si vyhrazuje právo pravidla kdykoliv změnit. V případě závažné úpravy pravidel bude tato změna vždy oznámena s dostatečným časovým předstihem. Tato pravidla jsou považována za dodatek k Veřejným obchodním podmínkám společnosti GameForge 4D.

  Kompletní VOP naleznete zde.

  ------------------------------------------

  Tato pravidla jsou obsahově stejná jako pravidla předchozí. Došlo pouze k převedení z obrázkové do textové podoby, odstranění redundantních informací a tam, kde by mohlo dojít ke zmatečnému výkladu, také k upřesnění. Rovněž přibyly citace z klíčových částí VOP. Pokud máte potíže s výkladem, neváhejte se obrátit na herní tým prostřednictvím ticket systému.
  Don't panic!

  -> noswiki.cz <-

  Můj email je magrat@nostale.cz - nepoužívejte pro odeslání zprávy na email fórum, jelikož Vám na takovou zprávu (bez uvedení kontaktu) nemohu odpovědět.
 • Milí hráči,

  jak již bylo sděleno ZDE, došlo dnes s okamžitou platností ke změně pravidel a to konkrétně přibyly body 2.4, 5.2 a 5.3. Vzhledem k tomu, že se jedná o náhlou změnu, očkávejte nějakou dobu při porušení nejprve varování nebo kratší blokaci. Máte-li dotazy, neváhejte se obrátit na herní podporu prostřednictvím ticket systému nebo -> diskuze <- zde na fóru.

  Doufáme, že úprava pravidel přinese Vám hráčům lepší požitek ze hry.

  Váš NosTale tým
  Don't panic!

  -> noswiki.cz <-

  Můj email je magrat@nostale.cz - nepoužívejte pro odeslání zprávy na email fórum, jelikož Vám na takovou zprávu (bez uvedení kontaktu) nemohu odpovědět.